Tuesday, September 8, 2015

中青会关于李博先生的职务任免通知

               
        中国民主党青年委员会于李博先生的职务任免通知
           经研究决定:
                  任命李博先生(BO LI)主席助理,原宣传部副部长职务同时兼任。
                                                                                               中国民主党青年委员会
                                                                                                    2015年9月8
   

No comments:

Post a Comment